Uslovi i pravila korištenja | Terms

Uslovi i odredbe. Ovi uslovi i odredbe („uslovi i odredbe“) regulišu upotrebu web stranice www.studiraj.eu („web stranica“) kojom upravlja STUDIRAJeu; korištenjem i posjećivanjem web stranice svaki korisnik ili posjetilac („Vi“, „Vaš“, „korisnik“ ili „korisnici“) prihvata obavezanost ovim uslovima web site-a kao i pravilima o privatnosti i zaštiti podataka. Korisnici koji nisu u saglasnosti sa ovim uslovima i odredbama ili bilo kojim dijelom ovih uslova neka ne koriste web stranicu.
Iz razloga što se ovi uslovi povremeno ažuriraju, preporučujemo korisnicima da povremeno posjećuju ovu stranicu. Sva pitanja o ovim uslovima i odredbama mogu se uputiti na sljedeću adresu: irina@studiraj.eu.
Intelektualna svojina. Ukoliko nije drugačije navedeno, STUDIRAJeu je vlasnik prava intelektualnog vlasništva vezanog za web stranicu i materijala objavljenih na istoj, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, grafiku, logotipe, ikone, slike, zvučne snimke, video snimke, kompilacije podataka, izgled stranice , osnovni kod i software. Ova prava intelektualnog vlasništva su zadržana i u svojini su STUDIRAJeu-a, te posjećivanjem ili upotrebom web stranice korisnik ne dobija nikakva prava nad istima. Korisnici mogu pregledati, kopirati i preuzeti izvode bilo kojih materijala sa web stranice isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Takva upotreba, međutim, podliježe ograničenjima navedenim u ovim Uslovima. Korisnici neće re-objavljivati materijal sa web stranice niti isti kopirati, prodavati, iznajmljivati ili pod-licencirati ili ga koristiti na bilo koji drugi način u komercijalne svrhe. Korištenjem web stranice korisnici potvrđuju da je materijal koji se nalazi na web stranici zaštićen važećim međunarodnim intelektualnim vlasništvom i relevantnim zakonima.
Upotreba web stranice. Korisnici ne smiju koristiti ovu web stranicu na bilo koji način koji prouzrokuje ili može prouzrokovati štetu STUDIRAJeu-u, web stranici ili narušiti dostupnost ili pristupačnost web stranice ili na bilo koji način koji je nezakonit, lažan ili štetan ili u vezi sa bilo kakvim nezakonitim, lažnim ili štetnim svrhama ili aktivnostima.
Garancija. Ova web stranica stoji na raspolaganju bez ikakvih izlaganja ili garancija. STUDIRAJeu ne daje izričite ili podrazumijevane izjave ili garancije u vezi sa ovom web stranicom ili informacijama i materijalima koji se pružaju na ovoj web stranici, njenom sadržaju, dostupnosti, dostupnosti i funkcionalnosti, odsustvu grešaka, grešaka, spyware, virusa ili bilo kojih drugih oštećenja, invazivnih, destruktivnih ili razarajućih komponenti. Ovoj web stranici se pristupa putem interneta, koji je javni sistem nad kojim STUDIRAJeu nema kontrolu. Korisnik je dužan osigurati da računar ili drugi uređaj koji korisnik koristi za pristup web stranici bude zaštićen od spyware, računarskih virusa i drugih invazivnih, destruktivnih ili razarajućih komponenti. Pristup ovoj stranici je privremeno dozvoljen, a STUDIRAJeu zadržava pravo da u bilo kom trenutku povuče ili izmijeni sadržaj koji pruža na web stranici.
Zaštita podataka. STUDIRAJeu obrađuje informacije u skladu sa politikom o privatnosti i zaštiti podataka.
Neprimjenjive odredbe. Ukoliko se utvrdi da bilo koja odredba ovih uslova nije primjenjiva prema važećem zakonu to neće uticati na izvršljivost ostalih odredbi, već će ista samo biti zamijenjena sa adekvatnom važećom odredbom.
Kršenja ovih uslova i odredbi. Ukoliko korisnik na bilo koji način prekrši ove uslove i odredbe, STUDIRAJeu može pribjeći radnjama koje bude smatrao prikladnim u takvoj situaciji. STUDIRAJeu i Korisnici se obavezuju da će u slučaju bilo kojeg spora, kontroverze ili zahtjeva koji bi proizišli iz ili se odnose na ovu web stranicu isti rješavati na prijateljski način.


Terms and Conditions and Terms of Use

General. These Terms and Conditions (“Terms and Conditions”) govern the use of Website www.studiraj.eu (the “Website”) operated by STUDIRAJeu; by using and visiting the Website, any user or visitor (“You”, “Your”, “User” or “Users”) accepts to be bound by these Terms and Conditions as well as the Privacy Policy of the Website. Users, who disagree with these Terms and Conditions or with any part of these Terms and Conditions, shall not use the Website.
These Terms and Conditions are updated from time to time. We therefore recommend that Users revisit the Website occasionally. Any questions about these Terms and Conditions may be directed to the following email address irina@studiraj.eu.
Intellectual Property. Unless otherwise stated, STUDIRAJeu is the owner of the intellectual property rights related to the Website and material published on the Website, included but not limited to text, graphics, logos, icons, images, sound clips, video clips, data compilations, page layout, underlying code and software. These intellectual property rights are reserved and in the property of STUDIRAJeu. By visiting or using the Website, You are not obtaining any right whatsoever with regard to these intellectual property rights of STUDIRAJeu. Users may view and print off copies, and may download extracts, of any page(s) from this Website for their personal non-commercial use. Such use, however, shall be subjected to restrictions set out in these Terms and Conditions. Users shall not republish material from the Website and replicate such material. Users shall not sell, rent or sub-license material from the Website or exploit such material in any other manner for commercial purposes. By using the Website, Users acknowledge that the material included on the Website is protected by applicable international intellectual property and relevant laws.
Use of the Website. Users must not use this Website in any way that causes or may cause damage to STUDIRAJeu, the Website or impairment of the availability or accessibility of the Website or in any way which is unlawful, fraudulent or harmful, or in connection with any unlawful, fraudulent or harmful purpose or activity.
Warranties. This Website is provided without any representations or warranties. STUDIRAJeu makes no express or implied representations or warranties in relation to this Website or the information and materials provided on this Website, its content, accessibility, availability, and functionality, the absence of errors, bugs, spyware, viruses or any other defects, invasive, destructive or disruptive components. This Website is accessed through the internet, which is a public system over which STUDIRAJeu has no control. It is the Users’ duty to ensure that any computer or other device the User uses to access the Website site is free from and adequately protected against spyware, computer viruses and other invasive, destructive or disruptive components. Access to this Website is permitted on a temporary basis, and S1Seven reserves the right to withdraw or amend the content it provides on the Website at any time.
Privacy. STUDIRAJeu processes information in accordance with the Privacy Policy.
Unenforceable provisions. If any provision of these Terms and Conditions is, or is found to be unenforceable under applicable law, that will not affect the enforceability of the other provisions of these Terms and Conditions but will only exchange the one through the relevant one.
Breaches of these terms and condictions. If the User breaches these Terms and Conditions in any way, STUDIRAJeu may resort to the actions as it deems appropriate in such a situation. STUDIRAJeu and the Users shall resort to all possible measures to negotiate any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this Website on an amicable basis.

© STUDIRAJeu. Sva prava zadržana, zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole administratora. Sa navođenjem izvora, STUDIRAJeu ne preuzima nikakvu odgovornost za validnost informacija.
© STUDIRAJeu. All rights reserved, downloading content without administrator permission is prohibited. By citing sources, STUDIRAJeu does not take any responsibility whatsoever for the validity of the information.

error

Da stalno budete u toku, lajkujte našu FB stranicu