Zaštita podataka | Privacy policy

Zaštita podataka za STUDIRAJeu web stranicu

STUDIRAJeu je posvećen zaštiti ličnih podataka. Ovaj post objašnjava kako STUDIRAJeu tretira informacije koje prikuplja od bilo kojeg posjetioca web stranice (“korisnika” ili “korisnici”) www.studiraj.eu (“web stranica”) te isti važi između korisnika i STUDIRAJeu-a. STUDIRAJeu može s vremena na vrijeme ažurirati ovaj dokument, te iz tog razloga se preporučuje da korisnik povremeno posjeti ovu stranicu da bi osigurao upoznatost sa svim promjenama. Web stranica je u skladu sa zakonskim zahtjevima utvrđenim u Odredbi o zaštiti podataka.

Prikupljene informacije – upotreba informacija. Kao i većina operatora web stranica, STUDIRAJeu prikuplja statističke podatke (ne lične) koje web pretraživači i serveri obično stavljaju na raspolaganje, kao što su vrsta pretraživača, jezičke postavke, lokacija pristupa te datum i vrijeme svakog zahtjeva korisnika. Svrha prikupljanja informacija za STUDIRAJeu jeste da bolje shvati kako korisnik koristi web stranicu prikupljaći statistike o ponašanju kako bi poboljšao svoju ponudu. STUDIRAJeu takođe može koristiti takve neosobne podatke u analitičke svrhe i prikazati takve podatke na web stranici kako bi pružio informacije o geografskom dosegu svoje ponude, preferencama korisnika i slično. STUDIRAJeu takođe može da prikuplja lične identifikacione podatke, uključujući podatke za kontakt, kao što su ime, e-mail adresa ili telefonski broj u mjeri u kojoj je to po korisničkom specijalnom zahtjevu neophodno. STUDIRAJeu može obrađivati neosobne podatke koje je prikupio u daljnje svrhe, uključujući unutar grupe, ili ih otkriti trećim licima ili (potencijalnom) kupcu tokom promjene kontrole u ​​cilju ispunjavanja svojih zakonskih obaveza. Svi lični podaci se čuvaju i obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka.

Kontakt i komunikacija. Za kontakt STUDIRAJeu-a putem email-a su učinjeni svi napori kako bi se osigurao bezbjedan i zaštićen vid komunikacije.

Standardne internet tehnologije. STUDIRAJeu može koristiti standardnu internet tehnologiju za praćenje upotrebe web stranice i za isporuku ili komunikaciju sa kolačićima (vidjeti odeljak ispod). Informacije koje STUDIRAJeu dobija na ovaj način omogućavaju prilagođavanje web stranice i daju uvid u ukupnu efikasnost sadržaja stranice ili drugih aktivnosti.

Kolačići i upotreba podataka o kolačićima. Posjećivanjem web stranice i pristajanjem na upotrebu kolačića, STUDIRAJeu može dodijeliti jedan ili više kolačića uređaju kako bi olakšao pristup web stranici i personalizovao iskustvo. Kolačići su male datoteke koje se postavljaju na računar korisnika u skladu sa saglasnošću koji omogućavaju razlikovanje od drugih korisnika web stranice. Ovo pomaže STUDIRAJeu da svojim korisnicima pruži dobro iskustvo prilikom korištenja web stranice i poboljša individualno iskustvo. Kolačići koje STUDIRAJeu koristi su “analitički”, omogućavajući prepoznavanje i broj posjetilaca i korisnika, te ponašanje korisnika pri korištenju web stranice. Korišćenjem kolačića na koje korisnik pristane, STUDIRAJeu može automatski prikupiti podatke o aktivnosti na web stranici koji nisu osobne prirode, poput stranica koje korisnik posjećuje, vremena i datuma posjeta i veza koje budu kliknute. STUDIRAJeu (ili treća lica) mogu koristiti određene podatke prikupljene na web stranici kako bi prikazali oglase za STUDIRAJeu na drugim web stranicama ili aplikacijama. Kolačići mogu biti omogućeni u web pretraživačima.

Google Search Console i AdSense. Ova web stranica koristi Google Search Console i Google AdSense (“aplikacije”), usluge web analitike i reklama koju pruža Google Inc. („Google“). Aplikacije koriste „kolačiće“, koji su tekstualne datoteke smještene na računaru kako bi pomoglo analiziranju korištenja web stranica. Na ovaj način prikupljeni podaci (uključujući IP adresu) će Google proslijeđivati i čuvati na serverima u Sjedinjenim Američkim Državama. U slučaju aktiviranja anonimnosti IP-a, Google će skraćivati / anonimizirati posljednji oktet IP adrese za države članice Evropske unije kao i za ostale strane Sporazuma o evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima, Google serveri u SAD-u šalju i skraćuju cijelu IP adresu i skraćuju je. Google će u ime korisnika web stranice koristiti ove informacije koristiti u svrhu procjene upotrebe stranice, sastavljanja izvještaja o aktivnosti iste za operatere i pružanja drugih usluga u vezi sa aktivnostima i korištenjem interneta korisniku web stranice. Google neće povezati IP adresu s bilo kojim drugim podacima koje drži Google. Upotreba kolačića može biti odbijena odabirom odgovarajućih postavki na pretraživaču. Ukoliko se ova postavka izabere postoji opasnost nemogućnosti potpunog korištenja web stranice. S tim u vezi može biti spriječeno i prikupljanje i upotrebu podataka (kolačići i IP adresa) preuzimanjem i instaliranjem dodataka za pretraživač koji je dostupan ovdje. Dodatne informacije u vezi sa uslovima korištenja i privatnosti podataka mogu se pronaći ovdje ili ovdje.

Linkovi sa web stranice STUDIRAJeu. Web stranica može da sadrži linkove ka drugim web stranicama. STUDIRAJeu nema kontrolu i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koji sadržaj ili web stranice izvan svoje web stranice. Ukoliko se budu na tim stranicama davale ili prikupljale informacije, STUDIRAJeu nije odgovoran za zaštitu i privatnost takvih podataka i ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s tim informacijama.

Prekogranični prenosi podataka. Informacije koje STUDIRAJeu prikuplja mogu se čuvati, obrađivati i prenositi između različitih država i jurisdikcija, uključujući, ali ne ograničavajući se na zemlje u kojima STUDIRAJeu posluje, kako bi se omogućila upotreba podataka u skladu sa ovim dokumentom. Korištenjem web stranice se pristaje na takav prekogranični prenos informacija.

Izjava o odricanju odgovornosti. Zbog složenog i stalno promjenljivog karaktera tehnologije, STUDIRAJeu ne može garantovati niti tvrditi da neće nastupiti greške u pogledu privatnosti podataka. Stoga STUDIRAJeu neće biti odgovoran za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posljedičnu ili kaznenu štetu koja se odnosi na upotrebu ili objavljivanje ličnih podataka.


Privacy policy for STUDIRAJeu Website

General. STUDIRAJeu is committed to protecting personal information. This Privacy Policy describes how STUDIRAJeu treats information it collects from any viewer, visitor or user (“user”) of the website available at www.studiraj.eu (the “Website”). Please note that this Privacy Policy will be agreed upon between the user and STUDIRAJeu. STUDIRAJeu may from time to time update this Privacy Policy. Therefore, it is recommended that the user revisits this Privacy Policy occasionally to ensure familiarity with any changes. The Website complies with all legal requirements set out in the Data Protection Act.

Information collected; Use of information. Like most website operators, STUDIRAJeu collects non-personally-identifying data that web browsers and servers typically make available, such as the browser type, language preference, referring site, and the date and time of each visitor’s request. The purpose in collecting non-personally identifying information is to better understand how users use the Website. STUDIRAJeu may collect statistics about the behavior of users on the Website in order to improve its offer. It may also use such non-personalized data for analytical purposes and provide such data on the Website in order to provide information on the geographical reach of its offer, customer preferences, etc. It may also collect personally-identifying data, including contact information, such as the user’s name, email address, or telephone number to the extent that it is required for the specific purpose required by and/or notified to the user. STDIRAJeu may process non-personally and personally-identifying data it has collected for further purposes, including within the group, or disclose it to third parties or to the (potential) buyer in the course of a change of control in order to comply with its legal obligations, enforce or apply any contract/terms of use or protect its rights and/or property. User’s personal information is kept private and stored securely until it is no longer required. All personal information is stored and processed in accordance with the Data Protection Act.

Contact and Communication. Every effort has been made to ensure a safe and secure form of email communication between users and STUDIRAJeu. Users contact STUDIRAJeu via email at their own discretion and provide any personal details at their own risk.

Standard Internet Technologies. STUDIRAJeu may use standard Internet technology, such as web beacons and other similar technologies to track users’ use of the Website and to deliver or communicate with cookies and may also include web beacons in advertisements. The information obtained in this manner enables STUDIRAJeu to customize the Website and to measure the overall effectiveness of the Website content or other activities.

Cookies and Use of Cookie Data. By visiting the Website and agreeing to the use of cookies, STUDIRAJeu may assign one or more cookies to the device to facilitate access to the Website and to personalize the experience. Cookies are small files put on a computer subject to agreement. These cookies allow STUDIRAJeu to distinguish one user from other users of the Website, which helps to provide users with a good experience when using the Website and to improve an individual experience. The cookies used are “analytical” cookies. They allow recognizing and counting the number of visitors and users and seeing how visitors and users move around the Website when using it. Through the use of cookies that is agreed to, STUDIRAJeu also may automatically collect non-personally-identifying data about activity on the Website, such as the pages visited, the time and date of visits and the links clicked. STUDIRAJeu (or third parties) may use certain data collected on the Website to show advertisements for STUDIRAJeu on other websites or applications. Users can choose to enable cookies in a web browser.

Google Search Console and AdSense. This website uses Google Search Console and Google AdSense (“apps”), a web analytics and advertisements service provided by Google, Inc. (“Google”). Apps use “cookies”, which are text files placed on a computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about the use of the website (including IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. In case of activation of the IP anonymization, Google will truncate/anonymize the last octet of the IP address for Member States of the European Union as well as for other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases, the full IP address is sent to and shortened by Google servers in the USA. On behalf of the website provider, Google will use this information for the purpose of evaluating the use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage to the website provider. Google will not associate the IP addresses with any other data held by Google. Users may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on the browser. However, users may not be able to use the full functionality of this website. Furthermore, users can prevent Google’s collection and use of data (cookies and IP address) by downloading and installing a browser plug-in available under this link. Further information concerning the terms and conditions of use and data privacy can be found here or here. Please note that on this website, even though STUDIRAJeu does not use Google Analytics, the code is supplemented by “anonymizeIp” to ensure an anonymized collection of IP addresses (so-called IP-masking).

Links from STUDIRAJeu Website. The Website may contain links to other websites. Please note that STUDIRAJeu has no control of and does not presume any liability for any content or websites outside the Website. If the user provides information to a website to which STUDIRAJeu has provided a link on the Website, STUDIRAJeu is not responsible for the protection and privacy of such information the user has provided and does not resume any liability with regard to such information.

Cross-border Data Transfers. Information that STUDIRAJeu collects may be stored, processed in and transferred between various countries and jurisdictions, including but not limited to countries in which STUDIRAJeu operates, to enable the use of the information in accordance with this Privacy Policy. By using the Website user agrees to such cross-border transfer of the information.

Disclaimer. Due to the complex and constantly changing nature of technology, STUDIRAJeu cannot guarantee nor does represent that there will be error-free performance regarding the privacy of users’ personal information. Therefore, STUDIRAJeu will not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential or punitive damages relating to the use or release of personal information.

© STUDIRAJeu. Sva prava zadržana, zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole administratora. Sa navođenjem izvora, STUDIRAJeu ne preuzima nikakvu odgovornost za validnost informacija.
© STUDIRAJeu. All rights reserved, downloading content without administrator permission is prohibited. By citing sources, STUDIRAJeu does not take any responsibility whatsoever for the validity of the information.

error

Da stalno budete u toku, lajkujte našu FB stranicu