Studiranje u Austriji: najčešća pitanja i odgovori

Da li je tačno da se mora imati 5000 eura na bankovnom računu kako bi se dobila studentska viza?
Tačno je da se mora priložiti dokaz o potrebnim finansijskim sredstvima tokom boravka za vrijeme studija u Austriji. Za osobe ispod 24 godine, taj iznos od 15.01.2015. godine je 481,75€ mjesečno, dok osobe preko 24 godine moraju imati 872,31€ mjesečno za život. Obzirom da se prilikom predaje zahtjeva za vizu traži svota za cijelu narednu godinu, ona treba da iznosi ca. 5781€ za mlađe od 24, a za starije 10468€. Sa spomenutim iznosima ste na “sigurnoj strani”. Međutim, iskustvo je pokazalo da prolazi i manja svota novca: dva semestra broje ukupno 8 mjeseci, tako da je nekada dovoljno priložiti i 481,75 x 8, odnosno 872,31 x 8 eura. Više informacija o apliciranju za vizu možete pronaći ovdje.

Može li se i u Austriji predati zahtjev za prvu vizu?
Zakonski je sasvim moguće predati zahtjev za prvu vizu i u Austriji. U Beču je zato odgovaran tzv. Magistrat 35, dok su u drugim austrijskim gradovima zadužene gradske općine. Preduslov jeste posjedovanje biometrijskog pasoša, kako bi bezvizni ulazak u Austriju bio moguć. Također nije moguće početi sa studijem sve dok se regularno ne dobije boravišna dozvola.

Bitnost prosjeka ocjena pri upisu na studij u Austriji?!
Prosjek ocjena iz srednje škole nije bitan za upis na određeni fakultet u Austriji. Bitno je imati završenu četverogodišnju školu koja ti omogućuje upis na fakultet, što svakako dokazuješ priloženim dokumentima.

Da li se moraju slati originalni dokumenti i moraju li se prevoditi?
Potrebno je poslati ovjerenu fotokopiju originalnog dokumenta na bosanskom/hrvatskom/srpskom, kao i prijevod od priznatog sudskog tumača. Ovjera iz BiH može biti jednostavna ovjera fotokopije, a nije potrebno ovjeravati (ili slati) originalan dokument Apostille-pečatom. U svakom slučaju, treba provjeriti šta pojedini univerziteti zahtijevaju.

Kako bi trebala izgledati potvrda o upisanom studiju u BiH?
Potvrda o upisanom studiju u BiH je jedan od bitnih uslova za studij u Austriji. Obzirom na dosadašnje birokratske greške u vezi s ovom potvrdom, veoma je bitno da se priloži potvrda koju ovdje i zahtijevaju, te savjetujemo sljedeću izjavu na potvrdi:

Npr.: „Omer Omerović je upisan na Odsjek matematike pri Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu u ljetnom semestru 2014. godine.” Izjava da kandidat nije upisan, već da ima pravo upisa, nekada zadovolji, ali (prema našim saznanjima) nekad nije dovoljna. Savjetujemo vam da se potrudite dobiti potvrdu o redovnom upisu, no ukoliko je nije moguće dobiti, da tek onda izbjegnete na opciju “ima pravo upisa”. Ukoliko već studiraš, onda je dovoljna potvrda da imaš pravo na nastavak studija (tačan naziv) u narednom semestru.

Napominjemo: veoma je bitno da potvrda sadrži tvoje ime i prezime, tačan i potpun naziv studija, te da stoji da si upisan u onom semestru u kojem i u Austriji želiš započeti studij (većinom je to u narednom semestru).

Koliko dugo se čeka odgovor s univerziteta u Austriji?
Period čekanja odgovora s univerziteta je relativno dug. U nekim slučajevima i preko dva mjeseca. Zato savjetujemo da ne čekaš istek roka za slanje dokumenata i zahtjeva za upis, već da odmah nakon završavanja s potrebnim administrativnim poslovima, pošalješ svoje dokumente na adresu dotičnog univerziteta.

Može li se upisati fakultet bez poznavanja njemačkog jezika?
Da, moguće je upisati se na željeni fakultet, te potom učiti jezik. Tokom prva dva semestra se pohađa kurs njemačkog jezika, uz polaganje ispita. Nakon stečene diplome (najmanje B2-nivo), se može pristupiti redovnom studiju. Kurs može trajati i kraće i duže od dva semestra, što varira od kandidata do kandidata. U slučaju da potraje duže od četiri semestra, procedura upisa na univerzitet se mora ponoviti (jer dozvola za upis zapravo ističe nakon tri semestra).

Gdje se može upisati kurs njemačkog jezika?
Postoje brojne mogućnosti gdje se upisati na kurs njemačkog jezika. Pretežno se studenti odlučuju za tzv. Vorstudienlehrgang koji se nudi u sklopu većih univerziteta. Također se može kurs pohađati u BiH i tamo položiti traženi nivo jezika (najmanje B2, zavisno od zahtjeva univerziteta; nekada se traži i viši nivo poznavanja jezika). Koji certifikati se priznaju, možete saznati na www.studiraj.eu, kao i na internet-stranici dotičnog univerziteta. Certifikati sa Goethe instituta su na svakom univerzitetu priznati.

Može li se u Austriji studirati i na engleskom jeziku?
Nude se pojedini odsjeci i na engleskom jeziku, pretežno su u pitanju master-studiji ili doktorati. Predlažemo zaitneresiranim za bachelor ili diplomski studij na engleskom jeziku da putem interneta ispitaju da li se željeni odsjek nudi i na engleskom.

Da li je moguće prebaciti se s fakulteta u BiH i nastaviti studij u Austriji? Da li se priznaju položeni ispiti iz BiH?
Klasično „prebacivanje” i nastavak studija u Austriji nije moguć. Naime, tek nakon upisa na željeni studij se može predati zahtjev za priznavanje ispita. Zavisno od sadržaja, usporedbe i broja ECTS-bodova ispita, pojedini ispiti će se priznati ili ipak neće.

Studij koji želim studirati u Austriji ne postoji u BiH. Šta da radim?
Ako studij, koji želiš studirati u Austriji, ne postoji u BiH, onda je neophodno da se u BiH upišeš na onaj odsjek koji je najsrodniji tvom željenom studiju u Austriji. U ovom slučaju bi se trebao uspostaviti kontakt s univerzitetom u Austriji na kojem se želi studirati i pitati da li je odabir “prelaznog” studijskog odsjeka u BiH korektan.

Da li je moguća nostrifikacija bh. diplome u Austriji?
Pitanje nostrifikacije je složeno. Za određene završene studije postoji jednostavna procedura u Ministarstvu nauke i obrazovanja (i besplatna). Za sve ostale diplome su zaduženi univerziteti te oblasti. Koja dokumentacija je potrebna za nostrifikaciju, zavisi od univerziteta do univerziteta. Ta nostrifikacija košta 150€ i dužina obrade može i do šest mjeseci iznositi. Najbolje je direktno kontaktirati odgovornu službu dotičnog fakulteta, dati relevantne informacije o završenom studiju, te pitati da li postoji realna mogućnost (i potreba) nostrifikacije diplome i koji su dokumenti potrebni.

Postoje li prijemni ispiti na fakultetima u Austriji?
Za većinu studijskih pravaca ne postoje prijemni ispiti, međutim, usljed velike zainteresiranosti za neke odsjeke, položen prijemni ispit je nekad obavezujući. Pri Univerzitetu Beč, kao i medicinskim univerzitetima širom Austrije to su sljedeći odsjeci: studij psihologije, žurnalistike, medicine, stomatologije i veterine. Savjetujemo vam da se svakako detaljno raspitate za uslove upisa na željeni fakultet.

Može li se nakon završenog studija u BiH upisati master u Austriji?
Da, sa završenim studijem u BiH je moguće upisati master-studij u Austriji. Da li će svi predmeti biti priznati, zavisi od sadržaja položenih predmeta u BiH i da li ispunjavaju uslove za dalji master-studij. Upis na master-studij može biti odbijen, odobren bez polaganja razlike predmeta ili odobren uz uslov da se određeni broj predmeta naknadno položi (ukoliko nedostatak nepoloženih predmeta ne prelazi više od 30 ECTS-bodova).

Kako se može dobiti soba u studentskom domu?
Obzirom da je smještaj u studentskim domovima vjerovatno najisplatniji, najbolje je najmanje pola godine unaprijed početi tražiti studentsku sobu. Uslovi za dobijanje sobe se razlikuju od doma do doma, a cijene za dvokrevetnu sobu se kreću od 220€, pa nadalje. Na našoj stranici možete naći spisak studentskih domova u Austriji.

Koliko se plaća školarina u Austriji?
Pitanje školarine je trenutno veoma aktuelno. Što se tiče školarine za bh. državljane, iznos varira od univerziteta do univerziteta. Univerzitet Beč, koji nudi raznovrsnu ponudu odsjeka, traži od naših studenata po semestru ca. 18€. Ovaj iznos zapravo pokriva članstvo u Austrijskoj asocijaciji studenata (ÖH), te osiguranje u slučaju udesa na fakultetu ili u putu od kuće do fakulteta i obrnuto. Ukoliko student završi pojedine dijelove studija u predviđenom roku + dva semestra toleriranog produžetka, iznos se ne povećava. Ukoliko student prekorači ukupni period, onda plaća školarinu u iznosu od ca. 380€ po semestru. Aktuelnu visinu školarina na drugim univerzitetima, možete naći ovdje.

Da li su privatni bh. univerziteti priznati u Austriji?
Ukoliko je bh. univerzitet priznat u BiH, onda je priznat i u Austriji. Koje su visoko-obrazovne institucije priznate u BiH, može se saznati ovdje.

Šta je STEOP-faza?
STEOP je skraćenica za tzv. Studieneingangs- und Orientierungsphase, koja je uvedena početkom akademske 2011./2012. godine. U direktnoj je vezi s online-registracijom, te se tiče svih bachelor, diplomskih i nastavničkih studija. Psihologija, Žurnalistika i komunikacijske nauke, sportske nauke, te nastavnički predmet sport i kretanje ne podrazumijevaju STEOP-fazu! Svrha STEOP-faze je da studenti dobiju uvid u koncept i sadržaj studija i tako vide da li odgovara njihovoj ličnoj predstavi, a ujedno i da li mogu ispuniti ono što se od njih zahtijeva tokom studija.

O STEOP-u je bitno znati sljedeće:

– ECTS-bodova u STEOP-fazi ima, ovisno o studiju, 15 ili 30.

– Studenti bi trebali ispite STEOP-faze položiti u prvom semestru.

– Tek kada se polože svi ispiti iz STEOP-faze, može se pristupiti polaganju drugih ispita.

– Ukupno se nude najmanje dva ispitna roka!

– Ponavljanje ispita je moguće samo jednom!

– Svi ispitni termini su tako organizirani da studenti, nakon uspješno položene STEOP-faze, mogu u sljedećem semestru nastaviti studij.

Detaljne informacije o STEOP-fazi na svom odsjeku možeš saznati preko stranica studentske službe dotičnog odsjeka (za Uni Wien: Studentpoint).

Mogu li raditi za vrijeme studija?
Za vrijeme studija je moguće raditi do 10h sedmično, uz radnu dozvolu koju izdaje AMS, a za koju zahtjev predaje tvoj budući poslodavac. Nakon što završiš prvi dio studija (1. Abschnitt), smiješ raditi i do 20h sedmično. Detaljna prava rada bh. studenata možeš naći na našoj stranici.

Postoji li studij na daljini u Austriji?
Studij na daljinu zapravo ne postoji u Austriji, ali postoji par centara u Austriji koji su u kooperaciji s Univerzitetom na daljinu u Hagenu (Njemačka). Ukoliko se više zanimaš za studij na daljinu, najbolje da pretražiš internet o odgovarajućim mogućnostima.

Kako se upisati na medicinu, stomatologiju i veterinu u Austriji?
Upis na medicinu i stomatologiju je zapravo isti, jer se prve dvije godine plan i program ni u čemu ne razlikuje. Procedura upisa je zahtijevnija, jer je potrebno prijaviti se već u februaru za prijemni ispit, te ga položiti (tzv. EMS). Detaljnu proceduru upisa na medicinu u Austriji možeš naći u sljedećem članku.

Kada je riječ o upisu na studij veterine, onda je i ta procedura veoma zahtijevna: potrebno je izvšiti online-prijavu u određenom roku (za 2012/2013. godinu: 01.02.2012. u 11:00 – 15.03.2012 u 23:59), te je potrebno položiti prijemni ispit na zakazanom terminu (između 14. i 15.kalendarske sedmice), gdje je potrebno donijeti i sve dokumente koji se traže od kandidata. Prijemni ispit se sastoji iz dva dijela: opća pitanja u vezi sa pogledima na studij i posao, te dio sa 60 pitanja iz oblasti hemije, biologije, fizike i matematike. Kvota o broju stranih studenata ne postoji. Zanimljivo je da se i ocjene biologije, fizike, hemije, matematike i njemačkog jezika iz 3. razreda srednje škole boduju. Oni kandidati koji imaju najviše ostvarenih poena na prijemnom ispitu, zauzimaju 75% mjesta, bez dodatnog razgovora sa komisijom. Svi ostali, koji su položili prijemni ispiti, bivaju pozvani na lični razgovor, nakon kojeg se odlučuje o ostalim kandidatima. Ovi razgovori se održavaju između 27. i 30. kalendarske sedmice. Više informacija i detalja o upisu na studij veterine, možeš naći na stranici Veterinarskog Univerziteta u Beču.

Može li se raditi specijalizacija medicine u Austriji (po završetku medicine u BiH)?
Kako bi se specijalizacija mogla raditi u Austriji, potrebno je imati završen staž (tzv. Turnus) u trajanju od dvije godine. Prema našim informacijama, čak i bh. državljani koji su završili studij medicine u Austrije nemaju velike izglede za nastavak specijalizacije u Austriji, jer je veoma teško dobiti mjesto za stažiranje. Stoga se većina odlučuje za odlazak u Njemačku ili povratak u BiH. U Njemačkoj su šanse za mjesto specijalizacije mnogo bolje i realno osvarljive, dok je u Austriji skroz suprotna situacija ukoliko ne posjeduješ neki drugi oblik boravišne dozvole, a ne studentske. Više informacija o ponuđenim mogućnostima možeš pročitati na našoj stranici.

 

STUDIRAJeu

© STUDIRAJeu. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole administratora: admin@studiraj.eu