Nostrifikacija stranih diploma u BiH

 

 

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (u daljem tekstu: CIP) osnovan je na temelju Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 59/07), kao samostalna upravna organizacija.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 33. sjednici, održanoj 10.01.2008. godine, donijelo Odluku o početku rada i utvrđivanju sjedišta CIP-a (“Službeni glasnik BiH”, broj 9/08). Ovom Odlukom je utvđeno da CIP počinje s radom 01.03.2008. godine, sa sjedištem u Mostaru.

Rad CIP-a je nezavisan i javan. Nezavisnost rada CIP-a u dijelu nadležnosti koje se odnosi na informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, postiže se u skladu sa zakonskim, transparentnim i javnim procedurama. Javnost rada osigurava se u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, te podnošenjem izvještaja o radu Upravnom odboru CIP-a, Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, dostavljanjem obavještenja putem sredstava javnog informiranja, kao i objavom informacija na web stranici CIP-a.

Pri izvršenju poslova iz svoje nadležnosti CIP poštuje principe:

 zakonitosti;

 transparentnosti;

 javnosti;

 odgovornosti;

 efikasnosti i djelotvornosti;

 profesionalne nepristrasnosti.

U svojim aktivnostima CIP ostvaruje saradnju s relevantnim domaćim institucijama: Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke, kantonalnim ministarstvima obrazovanja, Odjelom za obrazovanje Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta, Komisijom za informiranje i priznavanje Republike Srpske, kao i visokoškolskim institucijama u Bosni i Hercegovini.

U skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, CIP је nadležan za:

– informiranje i priznavanje u oblasti visokog obrazovanja;

– koordiniranje i međunarodnu razmjenu akademskog osoblja, studenata i programa u oblasti visokog obrazovanja;

– predstavljanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim projektima u oblasti visokog obrazovanja iz svoje nadležnosti; – kroz međunarodne mreže centara za informacije (mreže ENIC/NARIC) pruža informacije visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, u vezi sa stranim visokoškolskim ustanovama i programima kao osnov za priznavanje stepena i diploma za dalje školovanje na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i predstavlja Bosnu i Hercegovinu u tim mrežama;

– daje obavještenje i mišljenje о stranim stepenima i diplomama u Bosni i Hercegovini, s ciljem nastavka školovanja na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini;

– daje savjete i informacije o pitanjima iz svog djelokruga stranama sa zakonitim interesom;

– u skladu sa Lisabonskom konvencijom i njenim pratećim dokumentima, donosi preporuke ministarstvu Republike Srpske, kantonalnim ministarstvima i Brčko distriktu BiH o priznavanju diploma stečenih van Bosne i Hercegovine s ciljem zaposlenja, nastavka obrazovanja i ostvarivanja drugih prava koja proističu iz stečene kvalifikacije.

Za više informacija CIP-ovu internet stranicu: http://cip.gov.ba/

STUDIRAJeu

© STUDIRAJeu. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole administratora: admin@studiraj.eu
error

Da stalno budete u toku, lajkujte našu FB stranicu