Garancija: promjene od 1.1.2022. godine

Nedavno usvojeni Zakon o implementaciji Direktive o garancijama implementira direktive EU o prodaji robe i digitalnog sadržaja i reformiše austrijski zakon o garanciji. Garancija je period kada zakonski imamo pravo da reklamiramo kvar i dobijemo odštetu. Prvi nivo je popravka ili zamjena robe, a drugi (ukoliko prvi nije moguć) smanjenje cijene ili prekid ugovora sa punom odštetom. Nova pravna situacija se odnosi na ugovore koji se zaključuju od 1. januara 2022. godine.

Garancija za potrošačke ugovore će ubuduće biti regulisana u tri različita zakona. Pored nekih posebnih propisa u KSchG, primenjuje se novi Zakon o garanciji potrošača (VGG) i opšti ABGB. Za ugovore zaključene od 1. januara 2022. potrebno je precizno razgraničenje da li se primenjuje VGG ili ABGB. Garancija je relativno obavezna u korist potrošača i ne može se izmijeniti sporazumno na njegovu štetu prije nego što sazna za nedostatak (§ 3 VGG, § 9 KSchG).

Bitna je promjena u periodu pretpostavke postojanja oštećenja robe u trenutku primopredaje. Trenutno važi da ukoliko se roba pokvari u prvih 6 mjeseci, da je kvar vjerovatno postojao već u trenutku primopredaje. Stoga se može dobiti odšteta. Od 1. januara 2022. godine se ovaj period produžava na godinu dana! Ovo ubuduće važi i za digitalne uređaje.

Što se perioda garancija tiče, za pokretne stvari on iznosi dvije godine, a za nepokretne tri godine. Ovo ostaje nepromijenjeno, ali novina je da postoji period zastarjevanja od tri mjeseca. Ovo znači da se na opšte periode dodaje još tri mjeseca. Stoga, ukupan period da se kvar reklamira iznosi kod pokretnih stvari dvije godine i tri mjeseca.

Garancija: obaveza ažuriranja za digitalne usluge

Za digitalne usluge i robu sa digitalnim elementima (npr. pametni telefoni, pametni televizori, pametni satovi), uvedena je obaveza ažuriranja: prodavac mora da updatima osigura nesmetano funkcionisanje aparata. Ovo se može izuzeti samo pod gore navedenim kvalifikovanim uslovima (tj. ne sa AGB).

Mora se napraviti razlika tokom trajanja obaveze ažuriranja. Ako se digitalna usluga pruža kontinuirano u skladu sa ugovorom (npr. pristup portalu za streaming) onda za period trajanju dotične usluge, ali minimalno dvije godine nakon isporuke. Ukoliko se digitalna usluga treba obezbijediti pojedinačno (npr. e-knjiga sa neograničenim pravima korištenja), ažuriranja se duguju tokom razumno očekivanog vremenskog perioda.
Ako potrošač ne instalira ažuriranje koje je dostupno u razumnom vremenskom periodu, prodavac ne snosi odgovornost za nedostatke koji se mogu pripisati isključivo ovome. Ovdje je uslov da je potrošač obaviješten o ažuriranju i posljedicama neinstalacije i uputstva za instalaciju nisu neispravna.


Izvor ovdje.
Photo by Jack Sparrow from Pexels

STUDIRAJeu redakcija

© STUDIRAJeu. Sva prava zadržana, zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole administratora. Sa navođenjem izvora, STUDIRAJeu ne preuzima nikakvu odgovornost za validnost informacija.
© STUDIRAJeu. All rights reserved, downloading content without administrator permission is prohibited. By citing sources, STUDIRAJeu does not take any responsibility whatsoever for the validity of the information.

error

Da stalno budete u toku, lajkujte našu FB stranicu