dyson dc33 best price dyson dc35 dyson dc41 coupon dyson dc23 coupon dyson dc27 coupon dyson dc28 hoover uh70120 hoover uh30010com best price cheap hoover uh70210 hoover uh70400 best price hoover fh50220 best price optoma gt750e coupon optoma hd20 optoma hd33 best price

Stipendije za postdiplomski (magistarski) studij i doktorat u Turskoj

Written by choco.late. Posted in Općenito

Vlada Republike Turske u akademskoj 2011./2012. godini dodijeljuje 15 stipendija za postdiplomski studij i doktorat (postdiplomski studij: 10 stipendija, doktorat: 5 stipendija). Stipendisti postdiplomskog studija i doktorata će biti određeni na osnovu razgovora koji će se obaviti 26., 27. i 28. aprila 2011. godine u prostorijama ambasade Republike Turske u Sarajevu. Prijave će se vršiti do 22. aprila 2011. godine u prostorijama konzularnog odjeljenja Ambasade Republike Turske u Sarajevu.

Uslovi za prijavu:

– diplome o završenom dodiplomskom i postdipolomskom studiju koje su kandidati stekli van svoje matične zemlje moraju biti priznate i nostrificirane od strane nadležnih obrazovnih institucija matične zemlje (izuzev fakulteta medicinskih i stomatoloških nauka, na osnovu člana A/18)

– kandidati moraju imati završeno visoko obrazovanje sa 70 poena od mogućih 100 ili ekvivalentom ovog uspjeha. Ovaj uslov se ne odnosi na kandidate koji su svoje visoko obrazovanje stekli u Turskoj i koji ga tamo žele nastaviti.

– za kandidate koji će se školovati na programima gdje se nastava vodi na stranom jeziku potrebno je dokumentovati znanje stranog jezika na nivou kojeg određuje visokoobrazovna institucija u kojoj će se školovanje obaviti.

– za kandidate koji su svoje dodiplomsko obrazovanje stekli u Turskoj i koji žele svoje postdiplomsko obrazovanje tamo i nastaviti, potrebno je da polože prijemni ispit za postdiplomski studij (ales) sa najmanje osvojenih 45 bodova kojeg organizuje Direkcija centra za izbor i smještaj studenata (ösym) ili položiti prijemni ispit (osvojiti srazmjeran broj bodova) međunarodnog karaktera kojeg organizuje i definiše komisija visokoobrazovne institucije na kojoj će kandidat pohađati postdiplomski studij .

– potrebno je da kandidati nemaju zdravstvene tegobe koje bi predstavljale prepreku za školovanje u Turskoj.

– kandidati ne smiju biti državljani Republike Turske, niti se na bilo koji način smiju okoristiti o istom.

Na razgovor za magistarski studij se mogu prijaviti kandidati koji su mlađi od 30 godina zaključno sa 01.01.2011. godine, a za doktorantski studij kandidati mlađi od 35 godina zaključno sa 01.01.2011. godine. Kandidatima koji su se nakon završenog dodiplomskog i magistarskog studija u Turskoj, bez pauziranja, prijavili na viši program obrazovanja, starosna granica neće biti postavljena kao uslov.

  • Potrebni dokumenti:
  • Formular za prijavu
  • 2 fotografije (dimenzije 4,5 x 6cm)
  • lična karta i njena fotokopija
  • diploma i transkript ocjena dodiplomskog ili postdiplomskog studija, kao i fotokopija i prijevod iste na turski jezik (prijevod diplome na turski jezik treba biti ovjeren od strane diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Turske)
  • ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci i prijevod istog na turski jezik (ljekarsko uvjerenje se može dostaviti nakon uspješno obavljenog intervjua).

Ambasada Republike Turske u Sarajevu