Stipendije za postdiplomski (magistarski) studij i doktorat u Turskoj

Vlada Republike Turske u akademskoj 2011./2012. godini dodijeljuje 15 stipendija za postdiplomski studij i doktorat (postdiplomski studij: 10 stipendija, doktorat: 5 stipendija). Stipendisti postdiplomskog studija i doktorata će biti određeni na osnovu razgovora koji će se obaviti 26., 27. i 28. aprila 2011. godine u prostorijama ambasade Republike Turske u Sarajevu. Prijave će se vršiti do 22. aprila 2011. godine u prostorijama konzularnog odjeljenja Ambasade Republike Turske u Sarajevu.

Uslovi za prijavu:

– diplome o završenom dodiplomskom i postdipolomskom studiju koje su kandidati stekli van svoje matične zemlje moraju biti priznate i nostrificirane od strane nadležnih obrazovnih institucija matične zemlje (izuzev fakulteta medicinskih i stomatoloških nauka, na osnovu člana A/18)

– kandidati moraju imati završeno visoko obrazovanje sa 70 poena od mogućih 100 ili ekvivalentom ovog uspjeha. Ovaj uslov se ne odnosi na kandidate koji su svoje visoko obrazovanje stekli u Turskoj i koji ga tamo žele nastaviti.

– za kandidate koji će se školovati na programima gdje se nastava vodi na stranom jeziku potrebno je dokumentovati znanje stranog jezika na nivou kojeg određuje visokoobrazovna institucija u kojoj će se školovanje obaviti.

– za kandidate koji su svoje dodiplomsko obrazovanje stekli u Turskoj i koji žele svoje postdiplomsko obrazovanje tamo i nastaviti, potrebno je da polože prijemni ispit za postdiplomski studij (ales) sa najmanje osvojenih 45 bodova kojeg organizuje Direkcija centra za izbor i smještaj studenata (ösym) ili položiti prijemni ispit (osvojiti srazmjeran broj bodova) međunarodnog karaktera kojeg organizuje i definiše komisija visokoobrazovne institucije na kojoj će kandidat pohađati postdiplomski studij .

– potrebno je da kandidati nemaju zdravstvene tegobe koje bi predstavljale prepreku za školovanje u Turskoj.

– kandidati ne smiju biti državljani Republike Turske, niti se na bilo koji način smiju okoristiti o istom.

Na razgovor za magistarski studij se mogu prijaviti kandidati koji su mlađi od 30 godina zaključno sa 01.01.2011. godine, a za doktorantski studij kandidati mlađi od 35 godina zaključno sa 01.01.2011. godine. Kandidatima koji su se nakon završenog dodiplomskog i magistarskog studija u Turskoj, bez pauziranja, prijavili na viši program obrazovanja, starosna granica neće biti postavljena kao uslov.

  • Potrebni dokumenti:
  • Formular za prijavu
  • 2 fotografije (dimenzije 4,5 x 6cm)
  • lična karta i njena fotokopija
  • diploma i transkript ocjena dodiplomskog ili postdiplomskog studija, kao i fotokopija i prijevod iste na turski jezik (prijevod diplome na turski jezik treba biti ovjeren od strane diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Turske)
  • ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci i prijevod istog na turski jezik (ljekarsko uvjerenje se može dostaviti nakon uspješno obavljenog intervjua).

Ambasada Republike Turske u Sarajevu

Pratite i lajkute nas:
0